,

Професия “Техник-растениевъд ” Специалност „Зеленчукопроизводство”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с основните дейности по
отглеждане на зеленчуци.

Обучаваният трябва да:

Разпознава и класифицира земеделските култури по ботаническите им особености;
–   познава и прилага технологиите за отглеждане на земеделските култури;
–   комплектова и работи с различни селскостопански машини;
–   извършва основна и повърхностна обработка на почвата;
–   познава торовете за различните видове земеделски култури;
–   спазва изискванията за транспортиране на готова земеделска продукция;
–   разпознава основните типове почви и определя плодородието им;
–   напоява земеделските култури;
–   съставя правилни сеитбообращения при отглеждане на земеделски култури;
–   отглежда земеделски култури в култивационни съоръжения;
–   произвежда,апробира и окачествявапосевен и посадъчен материал;
–   извършва първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие
с изискванията;
–   извършва растително защитни мероприятия,като определя препаратите и сроковете;
–   контролира спазването на разходните норми;
–   разпределя дейностите по изпълнението на технологиите за отглеждане на отделните видове
култури;
–   определя икономическата ефективност от отглеждането на земеделските култури;
–   организира внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство;
–   окачествява и аранжира готовата продукция за предлагане на пазара;
–   изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;

–   разпределя дейностите по изпълнение на договорнитеотношения;
–   прави предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския
персонал,с койтоработи