Професия “Техник-животновъд ” Специалност „Зайцевъдство”

Категория:

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на
методите за отглеждане и развъждане на зайци.

Обучаваният трябва да :

-Сравнява качествата на породите.
-Аналиира влиянието на факторите върху месната продуктивност.
-Анализира грешките в храненето, водещи до подуване на стомаха.
-Избира и описва подходящи стационарни средства и съоръжения за раздаване на
фуражи.
-Дефинира понятието пазар и анализира влиянието на пазарните фактори.
-Описва и анализира начините за интензификация на размножителния процес в зайцевъдството.
-Разбира и обяснява връзката между профилактика и борба с безплодието
-Описва съоръженията за събиране на сено.
-Анализира факторите на вълнодайността.
-Описва технологията за отглеждане на зайци.
-Описва ботаничните и биологичните особености на многогодишните житни фуражни култури.
-Описва устройството и нагласяването за работа на пресите за сено
-Обяснява особеностите на храненето през кърмачния период.
-Описва признаците на болестите и прави връзка с влиянието на лактацията и храненето.
-Описва устройството и начина на действие на дозаторите.
-Прилага знанията за организационна структура на фирма.