,

Професия “Техник-животновъд ” Специалност „Овцевъдство”

Възможности за реализация:
Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, във фуражопроизводството
или фуражопреработвателни предприятия. Те могат да се грижат за животните в
зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното
естествено обитаване.

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на методите
за отглеждане и развъждане на овце.
Техник-животновъдът обслужва машините и съоръженията, използвани в животновъдното
производство, и полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение. Отговорностите му се
различават в зависимост от вида и типа на фермата или предприятието, в което работи.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваните
трябва:
ДА ЗНАЯТ:
 Биологичните особености на вида и спецификата при неговото отглеждане;
 Основните болести и неприятели и познава признаците на заболяванията;
 Разпознава основните видове и групи фуражи;
 Технологиите при прибиране, подготовка, преработка, съхранение и раздаване на
фуражите;
 Специфика и методичен контрол на репродуктивните признаци;
 Ботаническата и биологична характеристики на основните групи фуражни култури;
 Видов и сортов състав;
 Технологии за отглеждане и прибиране;
 Зоохигиенни изисквания за производство съгласно стандартите на ЕС;
 Анатомичните и физиологичните особености на овцете;
 Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;
 Видове фуражи, начини за обработването им;
 Нормирано хранене;
 Първична преработка;
 Начини на съхраняване;
 Породи;
 Начините за хранене и отглеждане на различните производствени категории и
направления в овцевъдството;
 Начини на доене и съхраняване на продукцията;
 Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;
 Системи на тракторите и автомобилите;
 Класификация на селскостопанските машини;

 Устройството и използване на доилни апарати в овцевъдството;
 Начините за поставяне на агрегат;
 Текущ ремонт и поддържане;
 Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански
дейности;
ДА МОГАТ :
 Определя породата, производственото направление, категорията здравен статус и
възрастта на овцете;
 Извършва машинно доене, стрижба, раздаване на фуражите и получаване и
съхраняване на готовата продукция;
 Извършва агнене на овцете и следродилни грижи за агнетата;
 Разпознава видовия и сортовия състав на земеделските фуражни култури;
 Подпомага основните технологични операции при отглеждане и прибиране на
фуражите и извършва тяхното раздаване;
 Прави зоохигиенна преценка на помещенията;
 Извършва оборка на овцете от различни категории;
 Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;
 Определя породите;
 Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;
 Извършва всички процедури при машинно доене и съхраняване на млякото;