,

Професия “Техник-животновъд ” Специалност „Коневъдство и конна езда”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на
методите за отглеждане и развъждане на коне.

Обучаващият трябва да:

 Описва изискванията при избор на място за конеферма.
 Изброява показателите за екологична оценка на въздушната среда и водата и
описва изискванията към тях.
 Описва зоохигиенните изисквания към помещенията за коне.
 Дефинира понятието инфекция и изяснява развитието на инфекциозния процес.
 Описва изискванията и мероприятията за зооветеринарна охрана на
конефермите.
 Дефинира понятията и описва начините за извършването на тези мероприятия.
 Дефинира понятието имунитет и разграничава видовете имунитет

 Обяснява особеностите при хранене на бременни кобили.
 Описва зоохигиенните изисквания при отглеждане на бременни кобили.
 Описва клиничните признаци на заразния аборт и обяснява причините за възникването
му.
 Описва технологията на отглеждане на овес
 Обяснява особеностите при хранене на кърмещи кобили.
 Обяснява изискванията при отглеждане на кърмещи кобили.
 Описва клиничните признаци на дурина по конете и обяснява причините за
възникването и начините за лекуването му.
 Описва агротехниката на отглеждане на люцерна.
 Описва устройството и нагласяването за работа на пресите за сено
 Обяснява и разграничава особеностите при хранене на кончета до и след отбиването.
 Описва времето и начина на провеждане на груповия тренинг на кончетата.
 Описва признаците на болестите и обяснява причините за възникване и начините за
лекуването им.

 Описва ботаническите и биологични особености на люцерната