, ,

Професия “Строител ” Специалност „Мазилки и шпакловки”

 Правилно формулира предназначението на мазилките.
 Вярно и точно описва необходимите материали, инструменти, машини и
съоръжения за направата на мазилка по масивни тавани.
 Разбира важността на организацията на работното място както и на
подготвителните работи.
 Описва технологията на изпълнение на мазилка по масивни тавани (нивелиране
на повърхностите, наковаване на летви, полагане на хастар и фин пласт).
 Изброява възможните дефекти, причините,които ги създават и описва мерките
за отстраняването им.
 Знае правилата и изискванията за приемане и измерване на извършената работа.
 Изброява видовете инструктажи по ТБТ.