, ,

Професия “Строител ” Специалност „Зидария”

Цели на обучението:

 Използва работно или специално облекло и лични предпазни средства
 Обезопасява рисковите места на работното място и строителната площадка
 Поддържа реда и чистотата на работното място и строителната площадка
 Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
 Оказва долекарска помощ на пострадал при възникване на инциденти
 Извършва измерване и очертаване на конструктивни елементи
 Избира и подготвя инструменти, машини и механизми за работа
 Извършва в технологична последователност подготвителните работи
 Използва строителните материали спрямо тяхното приложение
 Изчислява необходимите количества материали при изпълнение на конкретните
строителни работи
 Транспортира, складира и съхранява правилно строителните материали
 Предварително обработва строителните материали – смесва, нарязва, накисва, очуква и
др., в зависимост от вида на работата
 Приготвя – ръчно или механизирано, строителни смеси и разтвори по зададена
технология и състав
 Извършва подготовка – настройва, калибрира, укрепва и др., на необходимите
инструменти, машини, приспособления и съоръжения
 Почиства, съхранява и поддържа в изправност инструменти, машини и съоръжения
съобразно изискванията