,

Професия “Строител ” Специалност „Армировка и бетон”

Курсът по професия „Строител” специалност „Армировка и бетон” Ви дава възможност за
придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с монтажа на
армировка за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и
стоманобетонни работи, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните
работи.

Курсът по професия „Строител” специалност „Армировка и бетон” Ви дава възможност за
придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с монтажа на
армировка за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и
стоманобетонни работи, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните
работи.

След завършване на професионалното обучение по професията “Строител” – специалност
“Армировка и бетон”, обучаваният трябва да:
 Познава технологичната характеристика на армировъчните работи, видовете армировъчна
стомана, видовете армировъчни изделия;
 Разчита армировъчните планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи;
Използва по предназначение ръчни механизми, приспособления, машини за изправяне, рязане и
огъване на армировъчна стомана;
Подбира съответните видове стомана и спомагателни материали в зависимост от
армировъчните изделия;
Изработва армировъчни изделия в необходимата технологична последователност;
Изпълнява армиране на различни конструктивни елементи в зависимост от конкретния метод
на строителство;
Използва по предназначение различни видове инструменти, приспособления и механизация за
монтиране на армировка;
 Прилага необходимите начини за снаждане на армировъчни пръти;
 Монтира армировъчните изделия в кофража, като осигурява необходимото разстояние между
армировъчните пръти;
 Закотвя и анкерира армировката в кофража, осигурявайки стабилност против разместване
при бетониране;
 Полага грижи за състоянието на армировката по време на бетониране;

 Познава технологичната характеристика на бетоновите работи, основните видове армирани и
неармирани бетонни изделия, видовете бетон според различните класифициращи признаци;
 Разчита кофражни, армировъчни планове и спазва размерите от проекта при изработване на
конструкциите;
 Подбира необходимите материали за бетон, определя състава на бетона, дозиране и
забъркване на бетонни смеси по зададена спецификация;
 Използва бетонни смеси според техните свойства и качества;
 Използва инструменти, ръчни механизми, приспособления, машини за бетониране,
уплътняване и обработка на повърхност;
 Полага бетонна смес в кофража в съответствие с технологичните изисквания при бетониране
на фундаменти, стени, шайби, плочи, греди, пояси, колони;
 Уплътнява бетонната смес според вида на конструктивния елемент;
 Обработва повърхности и полага грижи за конструктивните елементи след бетонирането;
Познава особеностите на бетоновите работи при специфични методи за изпълнение на
строителство: едроразмерни кофражи, метод на пакетноповдигани плочи, метод на пълзящ
кофраж, изкачващи се кофражи и др.;
 Полага бетона според метода за изпълнение на строителството;
 Прилага начините за зимно бетониране и спазва технологичната последователност на
полагането на бетона при зимни условия;
 Полага бетона в съответствие с изискванията за зимно бетониране;
 Извършва бетониране под вода по метода на възходящо преместваща се тръба или с възходящ
разтвор