,

Професия “Строител-монтажник ” Специалност „Дограма и стъклопоставяне”

Цели на обучението:
 След завършване на професионалното обучение по професията
“Строителмонтажник” – специалност “Дограма и стъклопоставяне”,
обучаваният трябва да:
 различава видовете дървен материал и изделия, инструментите и машините за
обработване на дървесината, както и начините за поддържането им;
 познава видовете режещи инструменти – триони, ножове за плоско фрезоване и
др.;
 организира рационално и почиства работното място;
 познава начините на поддържане на инструменти, машини и оборудване и
работа с тях;
 познава техниките за поставяне, поддръжка, почистване и прибиране на
оборудването от работното място;
 Спазва технологичната последователност при изпълнение на дадена работа;
 Планира, контролира, регулира и управлява процесите, свързани с изпълнение
на работите по дограма и стъклопоставяне;
 Познава видовете и начините на използване на личните предпазни средства;
 Познава здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни
видове монтаж и демонтаж на дограми и стъклопоставяне; • Познава начините
на безопасна работа с инструменти, машини и материали в ежедневната трудова
дейност;
 Познава правилно регулиране при природно бедствие, аварии и пожар;
 Да разчита архитектурните планове и детайли;
 Да спазва изискванията по безопасна работа и ПАБ;
 Да избира правилно ръчните инструменти за конкретен вид работа при
професията;
 Да познава и съхранява правилно строителните материали;
 Да познава заготовка и монтаж на дървени покривни конструкции и скеле;
 Да изработва и монтира дограма;
 Да изработва, монтира и демонтира прозорци;
 Да поставя дръжки на врати;
 Да познава видовете стъкларски работи – инструменти, подготвителни работи;
Да познава правилата по измерване, пресмятане и приемане на работата по
дограма и стъклопоставяне.