,

Професия “Работник по транспортна техника ” Специалност „Автобояджийство”

Първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за подбиране на материали, използвани в автобояджийството и за
извършване на автобояджийски операции.

Първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за подбиране на материали, използвани в автобояджийството и за
извършване на автобояджийски операции.

Обучаваният трябва да:

 Изброява видовете транспортна техника и обяснява предназначението й.
 Изброява основните механизми, системи, възли и агрегати на транспортната техника и
обяснява предназначението им.
 Описва общото устройство и конструктивните особености на видовете автомобилни
каросерии.
 Изброява техническо оборудване, техническа, конструктивна и технологична
документация, необходима за извършване на автобояджийски операции.
 Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда при извършване на автобояджийски операции
 Изброява видовете преносими шлайфмашини и бояджийски пистолети и обяснява
предназначението им.
 Описва устройството и описва конструктивните особености на преносимите
електрически и пневматични шлайфмашини и бояджийски пистолети.
 Описва действието на преносимите шлайфмашини и на бояджийските пистолети и
обяснява нaчините зa пoддъpжaнeто им в техническа изправност.
 Обяснява техниката и технологията на работа с преносимите електрически и
пневматични шлайфмашини, и с бояджийските пистолети.
 Изброява правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда при работа с преносими шлайфмашини и с бояджийски
пистолети