,

Професия “Охранител ” Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“

Възможности за реализация :
Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра
и др. Може да бъде наеман от физически и юридически лица.
Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с оказване на физическа защита на банкови обекти и
контрол на достъпа до зоните със специален режим, за реакция на сигнали от изградените в
банката технически системи за сигурност и защита на банката.
Основната дейност на охранителя е извършване на разрешени от закона функции по
превантивна, охранителна и издирвателна дейност, охраняване имуществото на физически и
юридически лица, охраняване на обекти, осигуряване физическа защита на живота и здравето
на отделни лица и др.

След завършване на обучението обучаваният трябва да умее:
 да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания;
 знае основните правни понятия;
 познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на
служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и
особеностите на обектите за охрана;
 разбира методиката и техниката за осъществяване на вида охрана по
специалността, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като
участник в охранителната дейност;
 познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;
 прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва
нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
 познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и
предотвратяване на престъпленията;
 анализира създалите се ситуации и съобразно с тях предприема необходимите
действия;
 познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да
осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;

 познава значението, бойните свойства, техническите характеристики и
устройството на късото и дългото стрелково оръжие и помощните средства за
отбрана;
 прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място
и време;
 осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение
на функционалните си задължения;
 оценява държавните интереси и е убеден защитник на интересите на държавата, на
правата и свободите на гражданите.
 След завършване на обучението по специалността “Банкова охрана и инкасова
дейност“ обучаваните трябва да:
 могат да си служат със средствата за индивидуална защита – бронежилетка,
противогаз и др.;
 познават основните характеристики на банковата дейност, типовете банкови
учреждения и небанкови финансови институции;
 запознати са с елементите на банковата сигурност и структурата и функциите на
звената за сигурност на банките;
 познават организацията на трансфера на пари и ценни пратки;
 познават функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна
организация на охраната;
 познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни
ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно,
газово и огнестрелно оръжие;
 могат да водят точен огън със стрелково оръжие по неподвижни и подвижни цели,
денем и нощем;
 познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови
палки, газово оръжие, белезници и др.);