Професия “Охранител ” Специалност „Лична охрана“

Категория:

Възможности за реализация:
Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра
и др. Може да бъде наеман от физически и юридически лица.

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с възможността за гарантиране на телесната
неприкосновеност на охраняваното лице; употреба на огнестрелно оръжие в случай на
въоръжено нападение срещу охраняваното лице; извършване на охранително обследване на
маршрутите, по които се движи охраняваното лице и прилагане на различни защити при
нападение срещу охраняваното лице.

Обучаваният трябва да:
 Познава основните принципи на частната охранителна дейност.
 Знае реда за издаване на лиценз.
 Описва обхвата на лиценза за частната охранителна дейност.
 Анализира основните принципи на частната охранителна дейност.
 Оценява същността на охранителната дейност.
 Описва същността и прави характеристика на личната охрана
 Описва и определя престъплението по смисъла на от Наказателния кодекс.
 Изяснява престъпленията против личността, живота, здравето, реда и общественото
спокойствие.
 Знае правните основания за използване на огнестрелно оръжие.
 Анализира правните основания за използването на помощни средства при упражняване
на дейността на охранителя.
 Запознат е с мерките за безопасност при работа с помощни средства за отбрана
 Познава видовете охранителна дейност.
 Изяснява критериите за определяне на видовете частна охранителна дейност.
 Сравнява видовете охранителна дейност.
 Описва същността и специфичните изисквания към организацията на личната охрана.
 Знае нормативните документи и нормите регламентиращи правото и реда за
придобиване, съхранение, носенето и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси.