,

Професия “Офис-мениджър ” Специалност „Бизнес-администрация”

Курсистите от специалност „Бизнес администрация имат възможност да се
реализират като специалисти по управление и администрация и като консултанти по
управление и организационно развитие, участници при разработка на маркетингова
стратегия и организация на рекламната политика на фирмата, както и анализатори на
финансовото състояние в български и чуждестранни предприятия. Придобиват се и
необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес..

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
–   характеризира основните икономически понятия;
–   знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
–   разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
–   провежда ефективна комуникация и поддържа делови отношения;
–   умее да общува и прилага етични норми на поведение;
–   работи в екип;
–   намира информация с помощта на компютър, използва програми за
текстообработване, електронни таблици и презентации;
–   използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език.
–   познава нормативните документи, свързани с изпълняваните административни
дейности;
–   познава административните процедури в офиса;
–   познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики на
служителите;
–   умее да изпълнява административните дейности, свързани с деловодство и архиви;
–   познава процедури и правила за набиране на персонал в предприятието;
–   притежава знания и умения за планиране и отчетност; за създаване на работни
приоритети;
–   умее да разпределя работата към помощния офис персонал и да осигурява помощ и
контрол на същия;
–   работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за
унищожаване на документи, мултимедия;
–   притежава знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с
изпълняваните административни дейности.
–   познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи
и работни мероприятия;
–   води календарен план-график на мероприятията;
–   познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията
им;
–   притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
–   води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със
специализиран програмен продукт;

–   познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и
посетители и клиенти;
–   организира семинари, обучения и др.;
–   подготвя и урежда пътувания във и извън страната;
–   контролира техническата изправност на офис оборудването и наличието на
консумативи за представителни и канцеларски цели;
–   изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.