Професия “Организатор интернет приложения ” Специалност „Електронна търговия”

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата
на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в
интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и
оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-
/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците,
като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.
Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ
знания за технологии, умения за работа със специализирани софтуерни продукти,
генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен проект,
определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя
проектна спецификация на приложението. В своята дейност той използва различни
описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда
съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените
технически спецификации и стандарти. Обработва графични изображения и аудио-
/видеоклипове, като това включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в
друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на
специализирани софтуерни продукти за работа с 4 векторна и растерна графика,
анимация и аудио-/видеообработка. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт,
размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на
страниците.

При създаване на приложения с динамично съдържание (често променящо се
във времето) организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава
програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците,
намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични
приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти
за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и
сървър за бази данни. Организаторът определя необходимото ниво на сигурност на
приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за
комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на
приложението. Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва
програми за трансфер на файлове.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
–       познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на
труд;
–       умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори,
прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията
на длъжностните лица;

–       познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите
икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, който ги
пораждат;
–       познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и
задължения;
–       умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите,
съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи
отговорност;
–       съзнава необходимостта от повишаване на своята квалификация и целенасочено
планира участието си в различни форми за продължаващо професионално
усъвършенстване;
–       демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
–       умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни
продукти и продукти за създаване на документи;
–       владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и
писмена комуникация по професионални и други теми;
–       спазва професионалната етика;
–       познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на
длъжностните лица;
–       познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието,
правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;
–       организира ефективно работното си време и задачи;
–       познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна
система;
–       работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
–       инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;
–       инсталира и прилага необходимия софтуер и технологии в зависимост от
поставените задачи;
–       познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното
изграждане;
–       описва етапите при изграждането на интернет приложения;
–       познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;
–       познава характеристиките на различни мултимедийни формати;
–       обработва графични изображения и видеоматериали;
–       комбинира елементи от изображения за създаване на нови;
–       познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;
–       познава политиките за потребителски права (UserRughtsAssignment) в
различните операционни системи;
–       работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
–       работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
–       свързва модули и компоненти е интернет приложения, работи със
специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
–       работи с различни видове интернет приложения;
–       оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и
шрифтове;
–       структурира и организира текстова информация в база данни;
–       създава и работи с основните заявки към база данни;
–       анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното
реализиране;
–       работи с антивирусен софтуер и защитни стени ( Firewall);

–       работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
–       познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за
тяхното отстраняване;
–       извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на
интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното остраняване;
–       умее да публикува приложения в интернет.