Професия “Озеленител ” Специалност „Цветарство”

Категория:

Възможности за реализация:
Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни
съюзи, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на
озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в
цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с
отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в
сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството
(ландшафтната архитектура).
Цели на обучението:
Завършилият специалност „Цветарство“ участва в отглеждането на цветя на открито или в оранжерии. Създава, оформя и
поддържа цветни лехи. Подготвя рязан цвят за клиенти, оформя и поддържа цветя за украса и интериорно озеленяване. Полага
грижи за цветята в цветарски магазин, аранжира букети, венци, гирлянди, цветя във ваза и др.
Озеленителят подготвя почвата за засаждане, извършва размножаване на цветята. Полага грижи за растения в декоративни
разсадници. Намира информация, необходима за изграждане и поддържане на цветопроизводното стопанство и парковото
строителство.
Лице, придобило степен на професионална квалификация по професията „Озеленител", може да засажда и полага грижи за
дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, да подготвя посадъчен материал и да извършва
размножаване на растенията, да аранжира композиции от цветя, да изгражда и да поддържа паркова архитектура.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
·познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
·познава и прилага технологиите за създаване на цветопроизводствено стопанство;
·познава и прилага методите за създаване и оформяне на цветни лехи;
·познава и прилага технологиите за украса и интериорно озеленяване;
·познава и прилага техники на аранжиране и композиция на букети,венци и гирлянди