,

Професия “Монтьор на транспортна техника ” Специалност „Автотранспортна техника”

Организации/ институции, в които може да се реализира

– Може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника.

Организации/ институции, в които може да се реализира

– Може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника.

Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Монтьорът на транспортна техника използва широк спектър от материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления. Той прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътностроителна техника. Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите. Извършва демонтаж, монтаж и центровки на механизми, системи и агрегати на транспортна техника. Извършва преглед и оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Монтьорът спазва технологичната последователност при обслужването и ремонта на техниката. Използва приложен софтуер, стандарти, справочна литература, предпазни средства и съоръжения, предупредителни и забранителни знаци.

Монтьорът на транспортна техника поема отговорности за правилно използване на инструменти, материали и резервни части при поддържане и ремонт на техниката. Той е длъжен да спазва технологичната последователност при диагностиката, като използва стандарти, инструкции и др., отчита показанията на контролно-измервателната техника и предприема съответните действия. В задълженията и отговорностите на монтьора се включва прилагане на изискванията за експлоатация на оборудването и използване на личните предпазни средства.

Монтьорът на транспортна техника може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна, пътностроителна техника и електрически превозни средства. В своята професионална дейност монтьорът на транспортна техника използва широк спектър от материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления, като: материали – чертожни, конструкционно-ремонтни, експлоатационни – технически течности, електролити, добавки, миещи препарати и др.; инструменти и приспособления – чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични и др.; ръчни и преносими, шлосерски, монтьорски (универсални и специализирани) за монтиране, демонтиране, техническо обслужване, диагностика и ремонт, за специалността „Електрически превозни средства”: специализирани инструменти и оборудване за изпитване и диагностика на електрически превозни средства, специализирани инструменти за работа с високо напрежение; машини, агрегати, съоръжения – шмиргели, механични ножовки, повдигателни съоръжения, специализирана и диагностично-регулировъчна апаратура, миялна техника, техника за гресиране и мазане, работни канали и естакади, автотранспортна и пътно-строителна техника и нейните агрегати, възли и детайли; за специалността „Електрически превозни средства”: стендове и апаратура за изпитване на електродвигатели, акумулаторни батерии, зарядни устройства и модули за управление при ЕПС и превозни средства с хибридни задвижващи системи; други – компютърни системи и софтуерни продукти; офис техника; предпазни средства и съоръжения; предпазни, предупредителни и забранителни знаци, надписи и табели.