,

Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи ” Специалност „Външни ВиК мрежи”

Втора степен на квалификация. Придобиват се умения за разчитане на проекти, монтажни
планове и схеми на В и К мрежи, за монтаж и демонтаж на елементи за В и К мрежи, за
поддържане В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях, за изграждане и поддържане на
външни В и К мрежи, помпени станции и санитарно- охраняеми зони и др
На монтажника на водоснабдителни и канализационни (В и К) мрежи – втора степен на
професионална квалификация, се възлагат дейности, като: разчитане на чертежи, схеми,
технологични карти, фирмени правилници; попълване на отчети за извършената работа и
използваните материали; монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни
водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ); монтаж на нови и
преустроени В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях; експлоатация на В и К мрежи и СОЗ
(например обеззаразяване на водата); монтаж и демонтаж на водомери и попълване на
документи за узаконяване; съдействие при инкасиране на В и К район; изпълнение на работата
в срок и качествено. Монтажникът на В и К мрежи си служи с подходящи инструменти
(флашки, тръбни ключове), обзавеждане (машинка за запояване на пластмасови тръби, резци,
пили, чертилки, нивелир, бензинови лампи, шлосерски стиски, ъглошлифовална машина и др.),
средства за измерване на технически и технологични параметри, сигнализационни и указателни
средства и лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло), техническа
документация (схеми, проекти, технологични карти, нарядни бланки, правилници, инструкции
и др.), справочници и каталози, ксерокс машина и компютър с принтер и интернет. Условията
на работата са разнообразни – в закрити помещения в строящи се или в населени сгради,
пространства между сградите в населени места и извън тях, помпени станции, санитарно-
охранителни зони.

 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· разпознава и използва елементите на мрежите за водоснабдяване и канализация
(предназначение, разновидности, устройство, качества) и начина за означаването им в схеми и
чертежи;
· познава инструментите и машините за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи и
умее да си служи с тях;

· познава, разбира и умее да извършва по предписание технологичните операции за изграждане,
експлоатация и ремонт на В и К мрежи – разчитане на схеми и чертежи; шлосерски операции;
заварки; монтаж; демонтаж; измерване и др.;
· разбира и поема отговорността за качествено и в срок изпълнение на работата, свързана с
изграждането, експлоатацията и ремонта на В и К мрежи, в т.ч. и други задължения, като
например да отговаря за водоснабдяването на поверените му селища и за показателите на
подаваната вода (наличие на остатъчен хлор и др.)