,

Професия “Куриер ” Специалност „Логистика на товари и услуги”

Куриерът приема и предава пратки към клиенти, като се съобразява с всички изисквания на
нормативната база, свързана с пощенската, куриерската и логистичната дейност. Той
разпределя пратки в офиса, спазвайки условията за оптимизиране на логистиката във фирмата.
Приема пратки по описан стандарт, като следи за правилното им отчитане и за тяхната
специфика. Товари пратки по националните и международните линии, като се съобразява с
общите условия за транспортирането им. При транспортирането им в градски и извънградски
условия спазва изискванията за безопасност по пътищата. При изпълнение на трудовите
дейности куриерът работи със специализирана система за обработка, разпределяне, приемане и
предаване на пратките от/към клиента, като обработването им извършва със специализиран
софтуер. В своята ежедневна трудова дейност той общува с клиентите на фирмата, спазвайки
бизнес етикета. Куриерът носи отговорност за коректното консултиране на клиентите. Спазва
вътрешния ред на фирмата, установен в правилника за вътрешния ред. При извършване на
своите служебни задължения спазва Закона за движение по пътищата и Закона за
счетоводството. Куриерът трябва да е способен да се ориентира бързо в градска и извънградска
среда, да умее да взема своевременни и адекватни решения при възникване на критични
ситуации, правилно да планира и организира дейността си. При изпълнение на трудовите си
задължения работи в екип и осъществява ефективна комуникация с клиентите и служителите на
фирмата; оперира с парични средства. В своята трудова дейност куриерът използва следните
краткотрайни и дълготрайни материални активи: бланки за транспортни договори
(товарителници, коносаменти), обратни разписки, пликове за поставяне на пратките; отчетни
документи (разходен касов ордер, приходен касов ордер), касов апарат; техника за обработка на
пратките – таблет, компютър, телефон, подемна техника (високоповдигач без двигател), за
която не се изисква документ за специална правоспособност по Наредба № 1 от 2006 г. за
придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в
предприятията, издадена от министъра на образованието и науката; фирмен автомобил за
транспортиране на пратките. Куриерът носи материална отговорност за всички дълготрайни и
краткотрайни материални активи, които ползва. Куриерът трябва да познава забранените за
транспортиране вещества и предмети. Отговорен е за изрядността на документите и за
автомобила, който шофира. Задължително носи документи за идентификация – фирмен бадж и
фирмено облекло. Работното време на куриера е в съответствие с действащото трудово
законодателство, като в зависимост от работните графици на фирмата е възможно да работи
при сумарно изчисляване на отработеното време. В зависимост от спецификата на трудовите
дейности куриерът може да работи в склад – при обработка на пратките, в офис – при отчитане
на документите, на открито – при подготовка на пратките за транспортиране. При разнасянето
на пратките с автомобил, който шофира, отговаря за безопасността на пътя като участник в
движението по пътищата.

3.3. Цели на обучението по специфичната за професията „Куриер" задължителна
професионална подготовка След завършване на обучението по професията обучаваният трябва
да:
• познава нормативната база, свързана с дейността на куриера;
• познава съвременните тенденции в развитието на транспорта в Европейския съюз и ги
прилага в превозите на товари и пратки;
• познава работния процес във фирмите, осъществяващи куриерска, логистична и транспортна
дейност;
• опакова, сортира и надписва пратките по направления;
• доставя пратките до клиентите при спазване на сроковете за доставка;
• познава списъка със забранените за превоз вещества и не ги приема за транспортиране;
• дефинира проблеми по подадени от клиентите жалби и оплаквания, разрешава проблеми,
възникнали при куриерските услуги;
• познава всички куриерски услуги и ги предлага на клиентите според техните нужди;
• консултира клиентите при избора на куриерска услуга;
• използва правилно и безопасно техниката за разнос на пратки и обслужване на клиенти;
• спазва фирмените инструкции, за да се избегнат дефекти по пратките;
• повишава знанията и уменията си, свързани с куриерската и логистичната дейност;
• познава изискванията за превоз, съхранение и обработка на различните видове товари,
устройството на складовите стопанства и терминали и транспортните технологии;
• спазва необходимите срокове, работи самостоятелно, разчита карти и маршрути;
• спазва работните инструкции и стандартите на фирмата;
• не допуска некоректно изпълнение на куриерски услуги, дефекти или липса на пратки;
• прилага технологиите за обработка и транспортиране на товари/пратки и използва
необходимата за това техника.