Професия “Компютърен оператор ” Специалност „Текстообработка”

Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на
ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с
необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за
обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност,
свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове,
както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи
обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както
и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните
дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция,
организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и
обекта на нейната дейност и др. Работното време на оператора на компютър е
стандартно, но в зависимост от фирмената политика понякога може да се наложи да
работи в почивните и в празничните дни.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• умее да се справя с офисните административни процедури;
• разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична
документация;
• умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията,
писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
• познава и прилага основните операции при работа с компютър;
• умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане,
разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици,
създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на 6 дълго- и краткосрочни
планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
• следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за
отстраняване на възникнали проблеми
Обучаваният трябва да може да :
Дефинира елементите на текста.
 Описва въвеждането на текст.
 Описва начините за маркиране на дума, ред, изречение, параграф и цял документ.
 Описва операциите: премахване, вмъкване, дублиране.
 Описва начините за поправка на грешки.
 Изброява входните устройства на компютърните конфигурации.
 Описва принципа на действие и предназначението на входните устройства.

 Описва необходимите документи за работа, тяхното значение и изискванията към тях.
 Изброява последствията от електрически шок и описва предпазните мерки срещу него.
 Определя персонала на предприятието.