Професия “Касиер ” Специалност „Касиер”

Категория:

Възможности за реализация:
Професията се упражнява в държавни институции – общини, детски градини, училища, банки,
застрахователни институции, финансово брокерски къщи, магазини, хотели, заведения за
хранене, увеселителни заведения, транспортни фирми, културно-развлекателни заведения и др.
По тази специалност се придобиват знания и умения за извършване на парични, обменни и
разплащателни операции; за съставяне на документи, свързани с паричния оборот; за водене на
регистри, изготвяне на разчетно-платежни ведомости и др.
Касиерът извършва касовите операции на парични средства в левове, валута и ценни книжа.
Съставя ордери, води касови книги. Касиерът изготвя разчетноплатежни ведомости за заплати
на работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите.
Касиерът носи отговорност за извършваните операции по: приемане, обмяна, съхраняване и
предаване на парични средства в левове, валута и ценни книжа, съставяне на приходни и
разходни касови ордери, водене на касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен
ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява
фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на
търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет.

I. Цел на обучението:
След завършване на професионалното обучение по професия 345060 – Касиер, специалност
3450601 – Касиер, обучаваният трябва:
Да знае:

 същността на икономическите явления;
 основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното
направление;
 основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес – кореспонденция;
 да работи с вътрешния паричен поток;
 да знае работа с персонален компютър;
 основите на стопанската отчетност като система за вътрешна и външна
информация;
 правилата за първични счетоводни записвания;
 основите на данъчното облагане в страната, социалното осигуряване и застраховане;
 основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на
лични