Професия “Здравен асистент ” Специалност „Здравни грижи”

Категория:

Организации/институции, в които може да се реализира – Болници за активно лечение,
болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, хоспис и др. В амбулатории
за първична медицинска помощ /индивидуални и групови практики/, медицински центрове,
домове за деца, домове за стари хора и за социални услуги, предлагани в общността, и др.
Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с извършване на дейности, които подпомагат
възвръщането на жизненоважните функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие
на различни травматични причини.
Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на
пациента. Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по
здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и
възстановителния период. Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или
фелдшер здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при
удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане,
сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.
Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на
специалистите по здравни грижи в лечебни заведения.
Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на
пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин
на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.
Здравният асистент може да работи в сферата на здравните грижи – в структурите на лечебните
заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване (медицински и
рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в
общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари
хора и домове за хора с увреждания). Неговата работа е свързана с подпомагането на
дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични
мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период. Здравният асистент предоставя
базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в
лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за
медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни
условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания).
В своята работа здравният асистент спазва правилата за добра практика и следва назначенията
на медицинския специалист за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности,
които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за
пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и
социално-психологическо състояние. Под ръководството на лекар, медицинска сестра,
акушерка и/или фелдшер здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента

при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение,
дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.
При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост
от състоянието и заболяването на пациента здравният асистент: – подготвя храната в подходяща
консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.); – поставя пациента в подходяща поза; –
подготвя течности според предписанията. Здравният асистент подпомага пациента при приема
на медикаменти през устата, като следи за: – дозировката и навременния им прием (по
предписанието на лекаря); – правилното им съхранение; – проявата на нежелани реакции.
Здравният асистент оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на
тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и
комфорт на пациента. При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента,
здравният асистент го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение, подпомага
самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава го в техники за движение,
наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.