Професия “Заварчик ” Специалност „Заваряване ”

Категория:
Closeup side view of unrecognizable worker welding two metal plates with gas welding machine.He’s wearing welding mask and protective workwear and gloves.

Възможности за реализация:
В областта на машиностроенето.

Първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията
„Заварчик” е включено учебно съдържание, което осигурява необходимите знания и умения за
упражняване на професията, отчитайки нейната специфика и условията, при които се работи.
Заварчикът познава основните материали, използвани в машиностроенето, разчита и намира
информация в конструктивна и технологична документация, описва видовете
металообработващи машини и съоръжения. В своята работа той спазва инструкциите в
регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Придобилият квалификация по професията „Заварчик" – първа степен на професионална
квалификация изпълнява ръчно електродъгово заваряване, заваряване в защитна газова среда в
съответствие със спецификата на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния
апарат. Заварчикът подбира, в съответствие със спецификата на заваръчната процедура,
подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.). Настройва самостоятелно
основните заваръчни параметри за конкретната задача. Заварчикът почиства шева, извършва
визуален оглед и при констатиране на отклонения от изискванията уведомява прекия си
ръководител и отстранява установените несъвършенства.
Заварчикът носи отговорност за качественото изпълнение на възложените му заваръчни работи.
Заварчикът трябва да се старае да работи, без да създава опасност за собственото си здраве и за
здравето на останалите работници. За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът
да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от
2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Обучваният трябва да има следните умения:
разчита чертежи на заварени изделия и конструкции;
♦ избира заваръчните материали – електроди, телове, флюси, защитни газове и други;
♦ изпълнява ръчно електродъгово челни и ъглови заварени съединения с рутилови и базични
електроди в различни пространствени положения;
♦ изпълнява съединения от стомана чрез СО2 заваряване;

♦ изпълняват съединения от цветни метали чрез МИГ – заваряване;
• изпълняват съединения чрез ВИГ – заваряване;
• изпълняват съединения от стомана чрез ацетилено-кислородно заваряване;
♦ извършват кислородно рязане на стомана;
♦ избира оптимални технологични условия;
♦ използва правилно лични предпазни средства, да работи безопасно с материали, инструменти
и машини.