,

Професия “Електротехник ” Специалност „Електрически инсталации”

Трета степен на професионална квалификация Изработва електрически табла и електрически
инсталации в жилищни и обществени сгради.
Обучаваният трябва да:
 Ползва стандарти по целесъобразност
 Ползва справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид
 Разчита и бързо се ориентира в различните електрически схеми
 Попълва техническа документация към конкретното работно място (дневници,
протоколи, нарядни бланки и др.)
 Работи с компютърни програмни продукти, специфични за специалността
 Разработва елементи на технологична и конструктивна документация и на електрически
схеми
 Разпознава и правилно избира измервателните уреди
 Правилно свързва уредите и отчита необходимите величини
 Бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди
 Правилно отчита електрически и неелектрически величини
 Познава и обяснява видовете електрически табла в електрическите инсталации в
обществени и жилищни сгради
 Разчита монтажни и принципни електрически схеми за изработка на различни
електрически табла
 Разпознава елементите в схемите и лесно се ориентира в мястото им на монтаж
 Извършва електромонтьорски дейности по закрепване и свързване на апаратурата
 Изпълнява качествени електрически връзки, като прилага различни технологии
 Извършва заземяване на електрическите табла
 Познава и се ориентира в конструкцията и схемите на различните електрически
инсталации (осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални
инсталации)
 Разпознава елементите в схемите на инсталациите и подбира необходимите
инсталационни материали и апарати
 Разпознава и подбира необходимите инструменти за изпълнение на електрическата
инсталация
 Изброява изискванията към изработването на електрическите инсталации
 Прилага методите за изработване на електрически инсталации
 Извършва шлосерски и електромонтажни дейности по изработване на електрическите
инсталации
 Оценява качеството на извършената работа и взема решения относно годността на
инсталациите, като посочва параметрите за нормална работа на инсталациите
 Познава и обяснява схемите на електроразпределителни мрежи в населени места
 Познава и обяснява схемите за начина на изпълнение на присъединяването на
електрическите инсталации към електроразпределителните мрежи
 Лесно се ориентира в мястото на монтаж на главното електрическо табло и
разположението на елементите в него

 Извършва присъединяване на монтираните инсталации към захранващите мрежи (по
въздух или кабелно)
 Прилага методите за откриване на повреди, определяне на причините за тях и
отстраняването им
 Извършва проверка и изпитване на присъединените към захранване инсталации
 Попълва текуща техническа документация
 Извършва дейността си съобразно ведомствените правилници и наредби за монтаж и
експлоатация на електрически инсталации
 Различава и назовава режимите на работа на електрически съоръжения
 Прави необходимите измервания на електрически и неелектрически величини
 Взема решения относно годността на електротехническо оборудване
 Извършва необходимото техническо обслужване на съоръженията
 Прилага правилно методиката и технологичната последователност при оглед,
диагностика и техническо обслужване
 Познава и прилага профилактиката на техническата експлоатация на
електротехническото оборудване