Професия “Електромонтьор ” Специалност „Електричеки машини и апарати”

Категория:

 

Възможности за реализация:

Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане,
изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Втора степен на професионална квалификация извършва електромонтажни дейности
за изграждане на различни системи на електрически машини и апарати, изпитва
електрическите машини и апарати.
След завършване на обучението електромонтьорът може да извършва шлосерски и
електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и
ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята работа той
измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми
и може да проследява електрически вериги.

Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на
електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции
за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от
съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и
възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането,
инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите
съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност.
Работи с клиенти.
Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането,
изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и
носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и
апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части
и др.).
Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с
изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати,
съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини,
ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги.
Електромонтьорът има право да взема решения, свързани с работоспособността на
електрическите съоръжения и оборудване, да прилага методиките за изработване, монтаж,
техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и

уредби. Той е длъжен да спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на
безопасност при упражняване на дейността си, да осигурява безопасност за себе си и другите и
да опазва околната среда. В работата си електромонтьорът използва шлосерски и
електротехнически инструменти; електрически и електронни измервателни уреди (цифрови и
аналогови); работи с компютър, програмни продукти, специфични за различните специалности,
ползва интернет. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и
безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати
за ниско и високо напрежение, тоководещи части и др.). Трудовите дейности се извършват на
открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.
Електромонтьорът работи при рискови условия (на височина, под влияние на електрически
полета и др.), което изисква той да притежава специфични умения и психическа устойчивост и
издръжливост. Използването на специално работно облекло е задължително. При упражняване
на професията електромонтьорът трябва да спазва определената методика на работа и
трудовата дисциплина.