Професия “Еколог ” Специалност „Екология и опазване на околната среда”

Категория:

Възможности за реализация:
Екологът се реализира в областта на науката и образованието, енергетиката, селското стопанство, химическата промишленост,
горското стопанство, строителството, гражданската защита.
Цели на обучението:
Екологът извършва изследване на екосистемите, натурализация и аклиматизиране на ценни растителни и животински организми.
Осъществява контрол върху състоянието на околната среда. Административно-организационната му дейност е свързана с
организиране опазването на околната среда, осъществяване на контрол върху прилагането на нормативните актове и налагане на
санкции в случаите на констатирани нарушения. Той извършва оценка на съществуващи съоръжения за пречистване на
промишлени отпадни води, проектиране, експлоатация и поддръжка на природозащитни съоръжения. По време на своята работа
екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадъчните вещества с оглед на недопускане замърсяването на
околната среда.Поддържа съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води. Информира отговорните лица за
отклонения от нормите на технологичните процеси.
Екологът трябва да знае:
 познава основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда, познава и използва личните
предпазни средства;
 познава общите икономически принципи за организация и развитие на държавни и частни предприятия и фирми в
областта на екологията и опазване на околната среда,
 познава принципите за организация на труда и на работното място в екологичните производства, в съответствие с
изискванията на ЗБУТ и охрана на околната среда;
 познава основните суровини, полупродукти и крайни продукти в дейността си като еколог,
 разбира физикохимичната същност и етапите на технологичните процеси и познава апаратурата за тяхното
осъществяване;
 познава устройството и начина на работа с лабораторното оборудване, работи прецизно с него и го поддържа в
съответствие с изискванията за безопасна работа.
 познава и прилага съвременни аналитични, физикохимични и микробиологични методи за анализ и контрол на суровини,
полупродукти и крайна продукция;
 разбира последователността на технологичните процеси и операции при осъществяване на екологичен контрол;