Професия “Данъчен и митнически посредник ” Специалност „Митническа и данъчна администрация”

Възможности за реализация:
Придобилият професия „Данъчен и митнически инспектор” може да работи в държавната
администрация, извършваща данъчен и финансов контрол, в митнически и гранични пунктове
и др.

Цели на обучението:
Данъчният и митническият посредник извършва трудови дейности, свързани с данъчното и
митническото законодателство. Той предоставя информация по икономически въпроси,
отнасящи се до прилагането на данъчното и митническото законодателство. Привежда
аргументи за спазването на данъчните и митническите задължения, своевременното погасяване
на публичните вземания, реда на тяхното обезпечаване и последиците от принудително
изпълнение. Съобразява дейността си с отговорностите, които носи при неизпълнени, лошо
изпълнени или несвоевременно изпълнени митнически и данъчни задължения, свързани с
облагаемите процеси. Митническият и данъчният посредник подлежи на санкции при
настъпване на вреди от дейността, свързана с данъчно и митническо обслужване.
Данъчният и митнически посредник своевременно предоставя на физически лица
необходимите им митнически и данъчни документи и разяснява начина за попълването им.
Данъчният и митнически посредник спазва нормативните актове, регламентиращи
митническата и данъчната дейност, посредничи при предоставянето на отговори от
компетентни данъчни органи на запитвания на данъчните субекти. При обработка на
митнически документи от голямо значение е владеенето на чужди езици. Данъчният и
митнически посредник ползва приложен програмен продукт и международни системи за
информация. Извършва подготвителни и заключителни работи, свързани с организация на
работното място. Изисква необходимата информация и носи отговорност за нейното коректно
използване при митническото и данъчното обслужване. Отговаря за опазването на поверените
му стоки, както и носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и
материални ценности.