,

Професия “Брокер ” Специалност „Недвижими имоти“

Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти,
като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.
Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради,
строителство, наемни отношения и други сделки с недвижими имоти. Брокерът осъществява
контакти и поддържа база данни с клиенти. Той прави проучване на пазара за намиране на най-
подходящите оферти според очакванията на клиентите. Набира, проучва, обработва, рекламира
и предлага оферти за имоти. Организира и провежда огледи на подбраните обекти, като се
съобразява с възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и
място. Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на
сделката, и информира клиентите. Консултира клиентите за изискванията на нормативната
база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва им
рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за кредитиране
на покупките, прави проверки за тежести в службите по вписванията, осигурява документи от
различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя и комплектова
документите за изповядване на сделката пред нотариус.
В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими имоти, с
оценители на имоти, служители в общински служби, кадастрални регистри, архитекти и други
лица. Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички
документи, касаещи реализираните от него сделки, в архива на агенцията. Брокерът изпълнява
и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по
обслужване на сделките. Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за
верността на представената информация и за правилното оформяне на документите по
сделките. Брокерът трябва да защитава интересите на клиентите, да не разпространява
информация от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява
поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените тайни на агенцията или факти и
информация, които са фирмена или търговска тайна. В своята работа брокерът на недвижими
имоти използва офис техника. Брокерът работи в офиса на агенцията, но заедно с клиентите
посещава имоти, които са обект на сделка. Той трябва добре да познава населеното място,
транспортните връзки, пътната инфраструктура. Желателно е да притежава свидетелство за
управление на МПС за по-успешно изпълняване на служебните задължения. Много често в
зависимост от фирмената политика пътува и до други населени места.


 След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на
труд;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената
работа, установява и поддържа делови отношения с колеги и клиенти;
• познава стопанското и териториалното устройство на страната, разбира
съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;

• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и
работник;
• умее да работи в екип;
• разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация с помощта на компютър, работи с
текстообработваща програма, програма за електронни таблици, презентации и
др.;
• спазва етични и морални норми на поведение;
• справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на
чужд език;
• разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага
адекватни поведенчески модели.