,

Професия “Болногледач ” Специалност „Здравни грижи”

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите
по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни
заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за
медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни
условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се
предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с
увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В
своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на
медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните
(базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и
здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към
осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.


Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи болногледачът подпомага
нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена,
движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и осигуряване на
психосоциален комфорт. При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането
на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента болногледачът:
– подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.);
– поставя пациента в подходяща поза;
– подготвя течности според предписанията.
Болногледачът подпомага пациента при приема на медикаменти през устата, като следи за:
– дозировката и навременния им прием (по предписанието на лекаря);
– правилното им съхранение;
– проявата на нежелани реакции.
Болногледачът оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на
тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и
комфорт на пациента – общи тоалети (подпомага пациента при редовно миене на ръцете,
къпане, ресане на косата, бръснене, измиване на кожата и кожните гънки) и специални тоалети
(сутрешен, вечерен, интимен, на нос, уши, очи, устна кухина, зъби, нокти), за поддържане на
хигиена и профилактика на декубитуса (обтриване, талкиране, обръщане); при подготовка за
оперативно лечение; при транспортиране и съпровождане за изследване; извършва процедури
по обезпаразитяване. При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента,
болногледачът го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение съобразно
заболяването или увреждането му, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни
средства, обучава го в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова или друга
обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения. Дейностите, които болногледачът

извършва за подпомагане дишането на пациента, са наблюдение и информиране на
медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене,
болка в гръдната област). В зависимост от симптомите и указанията на медицинския
специалист болногледачът променя положението на пациента (повдигане горната част на
тялото), поставя кислородната маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика
на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация. Болногледачът
наблюдава състоянието на отделителните функции на организма – възможностите на пациента
самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на
екскрециите и секрециите. Част от отговорностите на болногледача са свързани с осигуряване
на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на
тоалет преди сън, подходящо положение на тялото за сън, поддържане на спалното бельо
изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).
Болногледачът осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му (четене
на книги, разходки, дневни занимания, игри, подпомагане на комуникацията чрез интернет
връзка и др.). Дейностите, осъществявани от болногледача, целят подобряване качеството на
живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за
здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични
заболявания.
В случай на необходимост болногледачът съдейства на специалиста по здравни грижи при
измерване на телесната температура, овладяване на хипо- или хипертермия, провеждане на
общоукрепващи и закалителни процедури за пациента. Болногледачът извършва действия,
съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната,
извънболничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху
човека.
При изпълнението на ежедневните си професионални задължения болногледачът е отговорен
за: – сигурността и качеството на извършените дейности, спазването и точното изпълнение на
назначенията на медицинския специалист; – спазването на правилата за добра практика по
обгрижването на пациента;
– спазването на правилника за вътрешния трудов ред на лечебното заведение, в което работи;
– дейностите с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
– щетите, причинени от бездействие или незаконосъобразни действия;
– опазването на поверения му инвентар и апаратура;
– оптималното и ефективно използване на материали и консумативи;
– спазването на утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата
за противопожарна безопасност;
– опазването на служебна и поверителна информация от личен характер, която би могла да
накърни личното достойнство на пациента, на ръководителя или служителя на лечебното
заведение, в което работи. При упражняване на професията от болногледача се изисква да
проявява емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към
възрастовите, етническите, религиозните и други различия на пациентите. Необходимо е да има
добри обноски и приветлив външен вид. Болногледачът, който работи с деца, трябва да умее да
привлича вниманието им и да спечели тяхното доверие. При изпълнение на трудовите дейности

болногледачът поддържа контакти с пациентите и техните близки, както и с работния екип,
като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.