Специалност „ШИВАЧЕСТВО”

Категория:

Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва
репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира
подсилващи кръпки и декорации. Изработва основни видове изделия, предназначени за бита –
покривки, завеси, спално бельо и др. Изработва различни детайли на облекло (вкл. и с
подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети). Извършва ръчни спомагателни шивашки
операции – пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици,
извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др. В своята дейност шивачът използва
основни и спомагателни текстилни материали, шевни машини, устройства за влаготоплинна
обработка на облеклото, ножица, пинсета, сантиметър, ръчни игли, карфици, креда, шило,
приспособления за разшиване и прорязване, бодец за почистване на конци, работно облекло,
лични предпазни средства и др. Шивачът трябва да притежава умения за работа в екип,
сръчност и прецизност, да умее да консултира клиентите и да се отнася с чувство на
отговорност при изпълнение на задълженията си.
Шивачът носи отговорност за качественото изпълнение на изделията в съответствие с
технологичните изисквания. Работното време на шивача може да бъде строго регламентирано
при работа в предприятие за производство на изделия от текстил, в ателие за шевни услуги или
индивидуално, ако работи самостоятелно.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
– познава основните процеси в производството на текстил и облекло, както и машините и
съоръженията, чрез които се осъществяват;
– познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
– умее да разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци,
копчета и други;
– извършва ръчни операции: пришиване на копчета, подшиване на подгъви, оплитане и
прорязване на илици и други;
– шие на основни видове шевни машини;
– изработва (вкл. с подлепване) и съединява детайли на облекло;
– изработва изделия, предназначени за бита – покривки, пердета, спално бельо и други;
– прави репарации на облекла;
– работи със съоръжения за влаготоплинна обработка; чита технологична документация.