,

Специалност „Свиневъдство”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на
методите за отглеждане и развъждане на свине.

Обучаващият трябва да :
познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в животновъдното стопанство и опазването на околната среда;
–   познава биологичните особености на различните видове животни;
–   намира и ползва информация в техническа и технологична документация и в
интернет, свързана с практикуването на професията;
–   организира производството и съхранението на фураж;
–   осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;
–   съставя фуражен баланс и план за производството на фуражи;
–   балансира дажбите и смеските за хранене на различните видове и категории
животни;
–   оперира с машините и съоръженията, използвани в животновъдното
производство, полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;
–   осигурява условия за профилактика и опазване здравето на животните;
–   организира репродуктивната дейност на животните и извършва
манипулациите, свързани с тази дейност;
–   организира правилно отглеждане на животните в съответствие с добрите
фермерски практики;
–   осигурява условия за получаване на висококачествена продукция от животните
и нейното ефективно реализиране;
–   осигурява правилно развъждане на животните, подбор на животни за разплод и
за бракуване;
–   контролира произхода и продуктивните качества на животните;
–   планира, ръководи и контролира дейността на фермата;
–   анализира и изготвя отчети за дейността на фермата.