,

Специалност „Птицевъдство”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на
методите за отглеждане и развъждане на птици.

 Сравнява качествата на породите и хибридите.
 Анализира влиянието на факторите върху носливостта.
 Описва признаците и обяснява причините и начините за лекуване на клоацита при
птиците.
 Изяснява значението на царевицата за птиците и описва технологията на отглеждане.
 Избира и описва подходяща организация на производствения процес в птицеферма.
 Анализира влиянието на факторите върху месната продуктивност.
 Описва признаците на заболяването и обяснява начините за лекуване.
 Избира и описва подходящи стационарни средства и съоръжения за раздаване на
комбинираните фуражи
 Обяснява особеностите при хранене на пуйки.
 Изяснява значението на картофите за птиците и описва агротехниката на отглеждането
им.
 Описва признаците на отравянията и обяснява начините за лекуване и профилактика.