Специалност „Производство на облекла“

Asian Seamstress or worker in a Indonesian factory sewing with a industrial sewing machine, she is very accurate

Възможности за реализация:
В различни фирми, цехове, ателиета за шивашки услуги, в условията на частен и семеен бизнес.
Първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с изпълнение на дейности за подпомагане на процесите на
производство на облекло.
Работникът в производството на облекло разпознава и използва текстилни и помощни
материали; открива и отбелязва текстилните дефекти; извършва настилане на текстилните
материали – ръчно или машинно; номерира, комплектова и транспротира скроените детайли до
работните места по потока на технологичния процес. Работникът извършва ръчни операции в
процеса на ушиване на облеклото, подлепва детайли съобразно технологичните изисквания.
Работи със съоръжения за влаго-топлинна обработка.
Работникът в производството на облекло изпълнява трудовите си задачи при спазване на
изискванията за сглобяване на изделието, подготовката му в готов вид след топлинна обработка
и предоставянето му на клиента. Организира работното си място и спазва хигиенните
изисквания. Може да работи самостоятелно или в екип. В екипната работа изпълнява задачите,
поставени от технолога (или моделиера), като поема отговорност за качеството на своята
работа. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на
труд.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– извършва товаро-разтоварни дейности на текстилни и помощни материали, материали за
украса, шевни конци, копчета и др.;
– разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, копчета
и др.;
– извършва проверка на качеството и количеството (дължина) на текстилните материали,
отбелязва текстилните дефекти и дължината;
– извършва настилане на текстилните материали – ръчно и/или машинно; – номерира,
комплектува и транспортира скроени детайли до работни места по потока на технологичния
процес;
– извършва ръчни операции: пришиване на копчета, подшиване на подгъви, чистене на конци и
др.;
– подлепва малки детайли съобразно технологичните изисквания; – глади в съответствие с
технологичните изисквания;
– работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;

– номерира готово облекло;
– сгъва, пакетира и транспортира готово облекло;
– спазва всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд