,

Специалност „Производство на захар и захарни изделия ”

Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за обслужване на машини, апарати и съоръжения за производство на
захар и захарни изделия.

Те изучават:
 суровините за производство на захар и захарни изделия
 организация и провеждане на технологичните процеси,
 осъществяване на технологичен и микробиологичен контрол при производство на
захарни изделия,
 естетика и дизайн на изделията и опаковките
Получават умения за машинно и ръчно формиране на различни видове шоколадови бонбони, за
обслужване на машини, апарати и съоръжения за производство на шоколад и вафли, за
съставяне рецептури на захарни изделия и разработка на нови асортименти.