Специалност „Продавач-консултант”

Възможности за реализация:

Продавач-консултантът, придобил втора степен на професионална квалификация по
специалността „Продавач-консултант” намира професионална реализация в търговски
обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по
електронен път) на различни стоки, като бяла и черна техника, мебели, строителни
инструменти и материали, дрехи и обувки, хранителни продукти и др..

Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на
знания, умения и компетентности, свързани с подготовка на търговска зала, работа с
клиенти, използване на информационни и комуникационни технологии, работа с
техника за измерване, осъществяване на плащания и други.
Подготвя стоките за продажба. Следи за търговския вид, годността и атрактивното
представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната
цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, отговаря за
поддържане на складовите наличности, води стокова документация. Запознава се с
потребностите на клиента, информира го и го обслужва. В по-малките търговски
обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер.
Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия
като спазва гаранционните условия на продуктите. Там, където работи като касиер,
приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури, отговаря за
ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в
книгата за касовия апарат. Продавач-консултантът работи с електронни везни, баркод
скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър
със софтуер за складова наличност. Възможно е да му бъде възложено да обслужва
сигналната и охранителната техника на търговския обект.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– Дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките;
– Умее да аранжира стоки на щанд и витрина;
– Умее да тегли, разфасова, окомплектова и опакова в подходящи материали различни
стоки;
– Умее да приема парични суми, връща рестото, издава касови бележки, съставя
фактури и попълва Гаранционни карти;
– Подбира средства и методи за насърчаване на продажбите;
– Умее да провежда търговски демонстрации;
– Умее да прилага съвременни продажбени техники;
– Притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене;
– Обяснява правилата за продажба чрез електронната търговия;
– Умее да работи с търговско оборудване и инструменти.