,

Специалност „Програмно осигуряване”

Професионалната подготовка осигурява знания за:
 съвременни програмни езици и работа с тях;
 технология на програмирането;
 компютърни системи и мрежи;
 компютърна графика и WEB дизайн;
 приложни програмни продукти;
 интернет програмиране.

Квалификационна характеристика:
След завършване на обучението по специалността, обучаваният
ще може:
 Да прилага различни средства, методи и практически
подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни
дефекти;
 Да използва системен, приложен и специализиран софтуер
за конкретни задачи;
 Да използва програмен инструментариум за разработване на
програмни продукти и системи по задание на клиента;
 Тества, локализира и отстранява грешки в програмни
продукти и системи;
 Да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни
продукти и системи.
 създава и работи с основните заявки към база данни;
 анализира необходимата функционалност и избира
средствата за нейното реализиране;
 Работи с антивирусен софтуер и защитни стени ( Firewall)
 Работи и знае характеристиките на протоколите за
комуникация в интернет;

 Познава основните недостатъци на интернет приложенията
и начините за тяхното отстраняване;
 Извършва диагностика и открива проблеми, свързани с
функционирането на интернет приложения; определя
необходимите пътища за тяхното остраняване;
 Умее да публикува приложения в интернет;
 Умее да трансформира данни от един формат в друг,
отстранява несъвместимости във формата и структурата на
данните;