Специалност „Организация на туризма и свободното време”

 

 

Възможности за реализация:
Придобилите тази степен могат да развиват самостоятелен бизнес или да работят в
туристически или туроператорски фирми.

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със
специфични дейности по организация на туристическото обслужване и продажба на
туристически продукти или услуги.
Организаторът на туристическата агентска дейност изпълнява основно посреднически,
информационни и комуникационни дейности, свързани с представянето и продажбата на
туристически продукти. Той представя, предлага, рекламира и продава туристически пакети с
обща цена на индивидуални и групови туристи. Прави резервации и настаняване, осигурява
билети за различни видове транспорт, предлага допълнителни услуги като консултира
клиентите докато правят своя избор.
Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:
 Да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на туристите;
 Да знае основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни
условия;
 Да познава технологичните процеси, организацията и управлението на туристическите
предприятия;
 Да използва съвременните маркетингови и рекламни концепции;
 Приложението на компютъра при осъществяване на туристически дейности
 Да борави с днешните изисквания за качеството в туризма и др;
 Да знае характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен,
културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.;
 Да познава държавните икономически регулатори, имащи отношение към
туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките
и т.н.
 Да спазва професионалната етика и туристическото поведение.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:
 Да управлява туристически предприятия и техни подразделения;
 Да създава нови продукти и услуги в туризма;
 Да осъществява контрол върху качеството на туристическите услуги;
 Да прилага съвременните принципи на здравословно поведение в работата си;
 Да организира туристическите услуги адекватно на изискванията на съвременния турист
като изпълнява всички дейности при туристическото обслужване;
 Да създава благоприятен социално-психологически климат във фирмата и да работи в
екип;
 Да участва в маркетинговата и рекламната дейност;
 Да диагностицира организационно-икономическото състояние на фирмата;
 Да избира оптимална бизнес стратегия в конкретната бизнес среда;
 Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на туристите по време
на туристическото им обслужване.