Специалност „Организация и технология на козметичните услуги”

Категория:

Козметикът, придобил трета степен на професионална квалификация по специалността
„Организация и технология на козметичната дейност”, извършва следните основни трудови
дейности:
 подпомага реализацията на поставените цели за развитие на салона, продуктовата и ценовата
политика;
 разработва система за архивиране данните на клиентите и цялостната информация за тяхното
поддържане в салона, в СПА или уелнес център;
 създава меню и ценоразпис на процедурите, описва технологичната последователност и
времетраенето им;
 подготвя ръководство с инструкции за технологичната последователност при процедурите,
етапите на всяка процедура, продуктите, които се използват на всеки етап, и разходната норма;
 разработва и развива политика, насочена към изследване потребностите на клиентите и
изготвяне на предложения и кампании с ваучери, цени, отстъпки, бонуси, награди;
 създава стратегия за реклама и популяризиране на обекта чрез участия в рекламни сайтове,
кампании за бонуси и отстъпки, разиграване на награди и бонуси и др.;
 организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на козметична дейност с
цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
 изготвя правила в съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни
условия на труд и носи отговорност за тяхното спазване;
 контролира спазването на фирмените правила, на изискванията за работно облекло,
здравословно състояние, етика, работа в екип на персонала в салона;
 създава правила в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за правилното
и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа;
 познава съвременните технологии, избира и актуализира оборудването на салона с
подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на
услугите;
 организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите,
които предоставя;
 изготвя разходни норми за времето на изпълнение на услугата и за вложените продукти и
консумативи;

 изготвя индивидуални програми за лице и тяло с природни билкови продукти, продукти от
морето, аромати, соли, минерали и др. с цел козметично, възстановяващо и разкрасяващо
действие;
 прилага козметични техники за лице и тяло и/или различни видове козметични продукти,
методики и апаратура, оперира правилно с тях, спазвайки технологичната последователност и
принципите на безопасност и безвредност на процедурите;
 разработва длъжностна характеристика за служителите;
 създава организационните и фирмени правила за работа на служителите;
 създава и развива екип, ръководи и организира екипната дейност;
 създава и развива партньорства с представители на други услуги, имащи връзка с
козметичната дейност – лекари, лекари-специалисти по кожни болести, 4 лекари-специалисти
по пластично-възстановителна и естетична хирургия, диетолози, фитнес центрове и др.;
 създава и обновява информацията за козметиката в рекламата на салона – уебсайт, фейсбук,
статии и консултантски материали в печатни, телевизионни и електронни медии;
 демонстрира добра обща култура; познава и спазва законите на страната, следи за
изпълнението на трудовото законодателство;
 предлага кратка професионална консултация на чужд език;
 следи за новостите в козметичните услуги, продукти и апаратура – от различни български и
чуждестранни източници, вкл. и от интернет.
Козметикът, който предоставя соларни услуги, трябва да умее да работи безопасно със
съоръженията за изкуствен тен и да ги поддържа съгласно изискванията, описани в
техническата документация, да консултира клиента като му предоставя точна и пълна
информация относно въздействието на лъчението върху тялото, да умее да определя типа кожа
и да създава индивидуална програма според нуждите и предпочитанията на клиента.
Козметикът упражнява дейността си в салони за красота, СПА центрове, в специализирани
магазини за козметика, в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и
инструменти за козметични дейности, в обособени козметични кабини в търговски обекти и
круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите