,

Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност ”

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и
подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Mаникюрист-
педикюристът с втора степен на професионална квалификация по специалността „Маникюр,
педикюр и ноктопластика“ извършва следните основни трудови дейности: ·
предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; ·
диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката
за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга;
· консултира клиентите при избора на услуга;
· предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
· поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране;
· прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
· лакира и декорира ноктите на ръцете или краката; · познава и прилага установените стандарти
за обслужване в сектора „Услуги за личността“
; 2 · дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни
условия.
Всички трудови дейности той извършва в съответствие с изискванията на нормативните
документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение.
Mаникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация трябва да умее да
осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност,
дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на
най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да умее да
създава различни модели на декорация, да проявява творчество и оригиналност при
художественото оформление на маникюра и педикюра. Приятният външен вид и високата обща
култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите. Предвид
спецификата на професията, особено при работа в туристически центрове и круизни кораби,
маникюрист-педикюристът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.
Mаникюрист-педикюристът с трета степен по специалността „Организация и технология на
маникюрната и педикюрната дейност“ извършва следните основни трудови дейности: · създава
технологии за процедурите в маникюрната и педикюрната дейност; · организира и следи за
прилагането на технологиите при упражняване на маникюрна и педикюрна дейност с цел
осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона; · създава правила в
съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд и носи

отговорност за тяхното спазване; · контролира външния вид и спазването на изискванията за
работно облекло на персонала в салона; · създава правила в съответствие с нормативните
документи и носи отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди
отпадъци по време на работа; · познава съвременните технологии и избира подходящи апарати,
инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите; · организира
въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се
предоставят в рамките на професията; · изготвя разходни норми за време на изпълнение на
услуга и влагане на продукти и консумативи; · създава условия за работа в екип, проявява
коректност и лоялност. Маникюрист-педикюристът трябва да спазва изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда. Маникюрист-
педикюристът трябва стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване
на здравето на клиента. Той полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването в
салоните за предоставяне на услугите. Спазва техническите изисквания при използването на
машини и съоръжения.
Обучаваният трябва да :

 Познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
 Познава стиловете и модните тенденции успешно ги прилага;
 Познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да предложи съответните грижи,
както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
 Познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;
 Правилно изпълнява дневен и вечерен грим;
 Познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от
специфичните нужди на кожата;
 Изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете и ходилата;
 Познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;
 Умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в
козметичния салон;
 Познава основните правила за здравословен начин на живот;
 Изготвя специфични индивидуални програми за водни, таласо процедури, процедури за
хармония, релакс и възстановяване с козметично-разкрасителен ефект (Wellness и SPA);
 Създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги,
съдейства на екипа в ежедневната му работа.