,

Специалност „Механизация на селското стопанство”

Възможност за реализация:
В сферата на земеделието и селското стопанство.
В собствена ферма, земеделски участък, кооперация, сдружение, държавен земеделски участък
и др.

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за извършване на диагностика, ремонт и експлоатация на трактори и
автомобили, селскостопански машини и земеделска техника, за работа с машинно-тракторни
агрегати. Учениците по тази професия придобиват правоспособност – Водач на МПС –
категория „Ткт” , „В”, „Твк” и "Твк-З"

Техникът на селскостопанска техника извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт
на земеделска техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника. Полага грижи за
селскостопанските животни.
Планира и организира диагностиката и ремонта на селскостопанска техника. Планира и
подбира машинно-тракторен парк. Прави агропроизводствена характеристика на почвата и на
различните видове земеделски култури.

Умения на обучаващия:
1. Разпознава, разчита и използва техническа конструктивна и технологична
документация – наредби, правилници, инструкции, каталози, предписания, скици,
чертежи, схеми и др.
2. Прави агропроизводствена характеристика на почвата и на различните видове
земеделски култури.
3. Полага грижи за селскостопанските животни.
4. Демонтира и монтира детайли, възли и агрегати на автомобилите;
5. Оценява различните видове двигатели, трактори и автомобили по техническите им
характеристики.

6. Демонтира и монтира основни работни и спомагателни органи, възли, механизми и
агрегати на селскостопанските машини.
7. Избира подходящи работни органи на селскостопанската техника според техническите
и технологичните им показатели.
8. Извършва техническо обслужване на земеделската техника – трактори, автомобили и
селскостопанска техника.
9. Планира и подбира машинно-тракторен парк (МТП).
10. Извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на земеделската техника –
трактори, автомобили и селскостопанска техника.
11. Планира и организира диагностиката и ремонта на техниката.
12. При изпълнение на дейностите спазва и контролира изискванията за техника на
безопасност, хигиена и охрана на труда, противопожарна и аварийна безопасност и
безопасност при управление на моторно превозно средство (МПС).