,

Специалност „Месо и месни продукти”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за: производство на колбаси и месни продукти; организиране и
контролиране на дейността.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее правилно да
обработва различни месни суровини и риба, да приготвя месни продукти, както и да използва и
обслужва инструменти, машини и съоръжения за обработка на месо, като:
– знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на
машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
– разбира технологичната последователност на процесите, разчита технологични инструкции,
схеми и рецептури;
– извършва кланична обработка на едри преживни животни, дребни преживни животни, свине,
птици и други кланични животни, обработва кланични субпродукти;
– извършва първична обработка на кланични трупове и месо, сортира и почиства риба;
– приготвя колбаси, месни и рибни продукти по зададена рецептура в съответствие с
технологичните изисквания;
– опакова и етикетира готова продукция, следи режимите на хладилна обработка и съхранение
на месо, месни продукти, риба и рибни продукти;
– знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на
труд при производство на безвредни храни в месната и рибната промишленост