,

Специалност „Малък и среден бизнес”

Възможности за професионална реализация
Придобилите професионална квалификация по професията “Сътрудник в малък и среден бизнес” – втора степен на професионална
квалификация могат да се реализират в широк кръг от длъжности във финансово-кредитни учреждения, като персонал, водещ
счетоводна и друга документация, статистически и финансови документи, контрольори, магазинери, спедиционни посредници и др.
Последващото надграждане на професионалната квалификация е възможно в редица други специалности.
В обучението по тази специалност се придобиват знания и умения за цялостна организация на дейността на
организацията/предприятието – маркетинг, персонал, финанси, производство.
Главни функции и задачи:
 организацията и координирането на движението на материалните ресурси – снабдяване със суровини и материали,
осигуряване поддръжката и ремонта на съоръженията, снабдяване с офис консумативи
 проучване на пазара, подготовка на рекламни материали, рекламиране и подбор на канали за дистрибуция на фирмената
продукция
 експедиране на готовата продукция до клиентите
 сътрудникът изпълнява важната функция за своевременното придвижване на информация от и към ръководството
относно материалните и човешки ресурси. В тази връзка обработва информация и подготвя текущи, периодични и
специални отчети.
 познава и ползва нормативни актове, счетоводни формуляри, съставя и борави с фирмена документация .
 осъществява връзките на бизнеса с обществеността и клиентите, поддържа бизнес комуникациите на български и чужд
език.
Сътрудникът притежава опит в практическата реализация на технически и стопански решения, в работата с нормативни актове, в
прилагането на методи на събиране ,обработване и анализ на разнородна информация, в подготовка и сключване на сделки.
Изпълнява задачи, свързани с финансите, търговията, администрацията, снабдяването със суровини и материали.
Сътрудникът в малък и среден бизнес работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор
и др.)
Сътрудникът в малък и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, човешките и
финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели. Съвместяват се различни по характер дейности.
 Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:
 Дейността на стопанското предприятие;
 Общата теория на пазарната икономика;
 Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
 Основните въпроси на фирменото право;
 Видовете документи и правната им тежест;
 Процеса на документооборота;
 Финансите на фирмата;
 Видовете техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея;
 Управлението на човешките ресурси;
 Провеждането на маркетингови проучвания и кампании;
 Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти;
 Правилата за осъществяване на деловата кореспонденция.
Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 Да набавя, обработва и използва информация;
 Да разчита търговски, административни и счетоводни документи;

 Законосъобразно и правилно да води документацията;
 Да изготвя протоколи, сведения и доклади;
 Да изготвя финансово-счетоводни справки;
 Да начислява социални и здравни осигуровки;
 Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
 Да работи с персонален компютър;
 Да организира работното време;
 Да организира работното място;
 Да поддържа ред и чистота на работното място;
 Да развива предприемачески умения.