Специалност „Лозаровинарство”

Възможности за реализация:
Придобилите професионална квалификация по професията .Техник в лозаровинарството могат да организират собствено
производство, както и да постъпват на работа в лозаровинарски стопанства.
Цел на обучението:
Производство на лозов посадъчен материал. Полагане на основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя –
формировка на лозата в зависимост от височината на стъблото и разположението й върху подпорната конструкция. Извършване на
основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения.
Подготовка на винарски изби и съдове, първична обработка на грозде и производство на различни видове вина, спиртни напитки и
оцет. Разпознаване на видовете и сортовете лози. Добиване, окачествяване, съхраняване, транспортиране и преработка на
продукцията. Подготовка за работа на селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и
винарството. Производство и реализиране на продукцията на лозаровинарското стопанство.
Отговорности и задължения:
Техникът в лозаровинарството отговаря за организацията в създаване и отглеждане на маточници за производство на подложкови
резници, присаждане, производство на присадени вкоренени лози, изваждане и окачествяване на лозите, резитби, филизене
(премахване на излишните леторасти в началния период на растежа им), колтучене (премахване на страничните леторасти,
израснали от главния летораст), обработка на почвата, торене, пръскане и прашене, прибиране, подготовка и реализация на
продукцията за преработка, за вътрешния и международния пазар.
Успешната реализация на придобилите степен на професионална квалификация по професията "Техник в лозаровинарството" е
свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми: подобряване на условията
за производство, преработка и реализация на грозде и продуктите от грозде, насърчаване на развитието на екологосъобразно селско
стопанство и дейностите по опазване на околната среда; интегрирано развитие на лозаровинарските райони, насочено към
укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност; инвестиции в човешкия капитал – професионално обучение на
земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство.