Специалност „Данъчно и митническо обслужване”

Възможности за реализация:
Завършилите специалността намират професионална реализация в областта на публичния
сектор, Агенция “Митници”, НАП, НОИ и във всички останали области на държавния и
частния сектор на икономиката. Овладяват умения за работа в екип, гъвкаво и адекватно
действие при вземане на самостоятелни управленски решения, успешни бизнес комуникации.

Цели на обучението:
Данъчният и митнически администратор приема, обработва и съхранява митнически и данъчни
документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и
събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от
данъчната администрация. Данъчният и митнически администратор събира, обработва,
съхранява и предоставя информация относно митническата и данъчната дейност на търговски
предприятия.
Обучението по специалността подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на
данъчното и митническото законодателство, които да осъществяват дейности като: митнически
надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност
на данъчните субекти, изчисляване и събиране на митнически сборове и държавни вземания,
участие в оформянето на митническата и данъчната документация, изготвяне на протоколи,
извлечения и други документи, на различни форми и отчети.