Специалност „Административно обслужване”

Категория:

Обучаваният трябва да може:
 Приема писмената кореспонденция
 Регистрира документите с помощта на програмен продукт
 Предава своевременно групираната и подредена входяща кореспонденция
 Докладва постъпилата писмена кореспонденция на прекия ръководител
 Следи за спазване на сроковете за отговор по входящата кореспонденция
 Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при обработка на
входящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания
 Представя предназначението на основните офис консумативи и материали
 Прилага изискванията към съдържанието и оформянето на бизнес
кореспонденцията
 Прилага правилата за регистриране на изходящата кореспонденция с помощта
на програмен продукт
 Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при обработка на
изходящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания
 Разпределя и предава изходящата информация на други структурни звена, на
отделни работници или служители в предприятието
 Оформя пощенски пратки съгласно изискванията
 Организира изпращането на писма и пратки към външни лица, предприятия и
институции своевременно информация за планираните работни срещи и
мероприятия до участниците в тях
 Осигурява за участниците необходимите материали и консумативи за работните
срещи и мероприятията
 Използва компютър, факс, телефон, скенер, копирни устройства, уред за
унищожаване на документи
 Използва програмни продукти за текстообработка, електронни таблици и база
данни, интернет
 Използва специализиран програмен продукт за отразяване на входяща и
изходяща бизнес кореспонденция
 Получава и изпраща документи по факс
 Сканира документи
 Пренася стенографирана информация от протоколи в удобен за използване
формат
 Прави проверка и контрол за качеството при изпълнението на служебните
задължения
 Отстранява пропуски и грешки при изпълнение на служебните задължения

 Изготвя справки и отчети по състоянието и движението на бизнес
кореспонденцията