,

Професия “Сътрудник в бизнес-услуги ” Специалност „Бизнес-услуги”

Възможности за реализация:

В бизнес организации и фирми от всички отрасли на стопанството.
В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения относно основните бизнес
процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване и т.н.), както и
спомагателните бизнес процеси свързани с човешки ресурси, финанси, и др.
Извършва организационни дейности, свързани с бизнес контактите на фирмата, бизнес
администрацията и бизнес комуникацията.
Сътрудникът в бизнес услуги координира информационния поток между ръководството и
персонала. Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътуванията
му, както и тези на други служители във фирмата. Осъществява организацията по подготовка
на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите
материали и техника. Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени
каталози за клиенти, доставчици, бизнес партньори и др. Сътрудникът в бизнес услуги
обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и
текущи аналитични справки и отчети. Попълва транспортни, търговски, финансови и парично
обменни документи.
Обучението по професия "Сътрудник в бизнес услуги", специалност "Бизнес услуги"
ще ви предостави практически знания за реализацията, техническите и фирмените
решения за бизнеса в сферата на услугите. Ще придобиете опит в маркетинга,
рекламата и маркетинговите комуникации, опит във водене на преговори и техники за
представяне. Вие ще се научите да работите с нови технологии, ще познавате методики
в различни области на знанието, ще изпълнявате услуги, свързани с финансите,
счетоводството, администрацията, маркетинга и бизнес планирането. Вие ще
придобиете отлични комуникативни умения и ще умеете да комуникирате
професионално на английски език.


I. Цел на обучението:
След завършване на професионалното обучение по професията „Сътрудник в бизнес
услуги”, специалност “Бизнес услуги”, обучаваният трябва:
ДА ЗНАЕ:
 Фирмена култура;
 Човешки ресурси;
 Психология и етика;
 Българските държавни стандарти (БДС) в областта на деловата кореспонденция и
документооборота;
 Йерархична структура на фирмата и нива на съподчиненост на персонала;

 Трудово право;
 Бизнес-комуникации;
 Системи за архивиране;
 Текстообработващи програми;
 Програми тип “Електронна таблица”;
 Електронна поща;
 Възможностите на Интернет;
 Автоматизирани информационни системи (управленски, административни и др.);
 Компютърни мрежи и вътрешни системи за комуникация.