, ,

Професия “Строител ” Специалност „Външни облицовки и настилки”

Цели на обученнието:
 Формулира предназначението и приложението на външните облицовки.
 Вярно и точно описва необходимите материали, инструменти, машини, пособия и
закрепващи средства за външна облицовки.
 Изброява правилата за монтаж на скеле.
 Разбира важността на организацията на работното място, както и на подготвителните
работи.
 Описва технологията на изпълнение на външна облицовка от стъклени плочи –
отвесиране и нивелиране, нанасяне на хастар, монтиране на закрепващи елементи,
поставяне на плочите и фугиране.
 Изброява възможните дефекти, причините, които ги създават и описва мерките за
отстраняването им.
 Знае правилата и изискванията за приемане и измерване на работата.
 Набелязва мерки за безопасност и здраве при изпълнение на външните облицовки
 Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на
външни настилки
 Подготвя основата за различни видове настилки
 Приготвя разтвор за циментови замазки или други строителни смеси по рецептура
 Полага циментови или други замазки върху външна основа
 Изпълнява бетонни настилки и се грижи за бетона след полагането му
 Прави настилки от мозаечни или бетонни плочи
 Изпълнява настилки с плочи от естествен камък
 Изпълнява външни настилки от керамични и други изкуствени материали