,

Професия “Работник по транспортна техника ” Специалност „Автотенекеджийство”

Работникът по транспортна техника може да извършва основни шлосерски операции,да прави
подбори да работи с различни видове инструменти,приспособления и машини,да извършва
основни операции за ръчна и машинна обработка на материалите.

Работникът по транспортна техника може да извършва основни шлосерски операции,да прави
подбори да работи с различни видове инструменти,приспособления и машини,да извършва
основни операци и за ръчна и машинна обработка на материалите. Работникът по транспортна
техника може да идентифицира основните механизми, системи,възли и агрегати на
транспортната техника,да разчита технологична документация и да извършва демонтажно-
монтажни и ремонтно-възстановителни операции. Работникът по транспортна техника работи в
условия на нарушени санитарно-хигиенни норми на работната среда:микроклимат,физическо
натоварване,шум,химичнивещества,бои, китове,лакове и др.. В своята професионална дейност
работникът по транспортна техника използва следните предмети и средства на
труда:машиностроителни материали,горива,резервни части,химически вещества,шлосерски и
монтажни инструменти,техническо оборудване за практически дейности, технически средства
за обезопасяване на техническото оборудване и помещенията,работно облекло,лични и
колективни предпазни средства,работна документация и нормативни документи.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: ·
 познава и прилага основните шлосерски операции,използвани в автобояджийството и
автотенекеджийството;
 познава и прилага различните видове бои,лакове,грундове,китове и други материали,
използвани в автобояджийството и автотенекеджийството; ·
 Познава и прилага основните технологични операции за обработка на материалите в
автобояджийството и автотенекеджийството; ·
 Познава и прилага видовете инструменти,машини и съоръжения в автобояджийствотои
автотенекеджийството;
 познава и прилага техниката и технологиите при автобояджийството и
автотенекеджийството.