Професия “Оперативен счетоводител” Специалност „Оперативно счетоводство”

Категория:

Възможности за професионална реализация
Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди
№ РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на квалификация по професията „Оперативен
счетоводител" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните
единични групи 3313 „Оперативни счетоводители" и 2411 „Одитори и счетоводители",
както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Цели на обучението
1) Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления. След завършване на обучението по
професията обучаваният трябва да:
използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна
работа и не замърсява околната среда;
познава основните икономически категории;
познава стопанското устройство на страната;
разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и
отрицателни характерни особености;
тяхното създаване, преобразуване и закриване;
различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
разбира договорните отношения между работодател и работник;
умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към
работодателя във връзка с трудовото законодателство;
познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния
счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;
работи в екип, спазва етични норми на поведение;
съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията,
като се старае да повишава квалификацията си;
работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно
оборудване, машина за унищожаване на документи;
използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира
информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез
електронна поща; разчита документи на чужд език и

осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани
с изпълнявани задачи.
2) Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка
за професионалното направление „Счетоводство и данъчно облагане". След
завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните
актове, регламентиращи тяхната дейност;
опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на
стопанските единици;
характеризира отчетните обекти в предприятията; познава счетоводното
законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното
и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в
тях;
познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и
правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна
обработка и за анализ на финансовото състояние;
планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и
контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните
дейности в срок.
3) Цели на обучението по специфичната задължителна професионална подготовка за
професията „Оперативен счетоводител". След завършване на обучението по
професията обучаваният трябва да:
знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната
класификация; спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за
признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;
познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на
стопанството;
знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и
може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;
познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото
счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;
познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на
предприятията;

планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са
нормативно определени или поставени от прекия ръководител;
съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на
конкретно работно място в предприятието;
работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП,
НОИ и др.;
проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност