Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи ” Специалност „Вътрешни ВиК мрежи”

Организации/ институции, в които може да се реализира – Във фирми, свързани със
строителството на водопроводни и канализационни мрежи в населени места, в жилищни,
промишлени, обществени и друг вид сгради, обслужването на станции (помпени,
пречиствателни и др.), монтаж, ремонт и поддръжка на ВиК системите, производството на
заготовки за ВиК мрежи.

Втора степен на квалификация. Придобиват се умения за разчитане на проекти, монтажни
планове и схеми на В и К мрежи, за монтаж и демонтаж на елементи за В и К мрежи, за
поддържане на В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях, за монтиране и демонтиране на
водомери и др.
Основните дейности са свързани с изграждането, ремонтирането и експлоатацията на външни и
вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, поддържане на съществуващи В и К
системи и отстраняване на повреди.
Да знае:
–          предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти,
материали и помощен инвентар по специалността;
–          Видове ВиК мрежи;
–          Структура на процесите;
–          Последователност при изпълнението;
–          Материалите за изпълнение на ВиК мрежи;
–          Машини , инструменти , технологически средства;
–          Контролът при изпълнението , приемане на работите;
–          Измерване и оценява качеството на извършената работа;
–          Основните изисквания по техника на безопасност , хигиена на труда и
противопожарна охрана.
Да умее:
–          да съставя документация по ЗБУТ и ПБО и стриктно да я спазва;
–          да анализира условията за работа и съобразно тях да избира технологията
за  изпълнение на конкретната строителна задача;
–          да организира технологично изпълнение на различните видове строително-
монтажни работи;
–          да определя видовете машини и инструменти, необходими при ВиК мрежи;
–          да спазва правилата при изграгдане на ВиК мрежи;
–          да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните
документи;

–          да организира правилно работното място;
–          Описва последователността на технологичните операции , определящи всеки
технологичен процес в строителството на външни и вътрешни ВиК мрежи и
съоражения.
–          Скицира схеми в план и разрез на основни елементи от сградните , дворните и
външните ВиК системи;
–          Разчита проектни документации на външни и сградни ВиК мрежи и съоражения ,
като познават добре условните означения;
–         Съставя спецификации на материали , свързани с ВиК мрежи и съоражения