Професия “Икономист ” Специалност „Икономика и мениджмънт”

Категория:

Трета степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се
придобиват знания и умения за особеностите и организацията на стопанската дейност,
системата за стратегическо управление на предприятието и др
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
–   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им
съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на
поставените му задачи;
–   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
–   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия,
институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
–   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;
–   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и
работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;
–   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от
непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
–   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
–   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни
продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от
професионалната му област, може да работи с офис оборудването;
–   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;
–   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения.
–   познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните
лица, фирмената култура;
–   познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си,
спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
–   разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес,
организира ефективно работното си време и работното си място;
–   планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми,
свързани с трудовата дейност;
–   оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;

–   анализира промените в макро- и микро-обкръжаващата среда;
–   анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
–   описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти,
финансирани от ЕС;
–   организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
–   организира транспортната дейност в предприятието;
–   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
–   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви
пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
–   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата,
комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
–   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
–   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение
за покупка;
–   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и
оборудване, сервизни услуги;
–   прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.
–   познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и успешни подходи за
управление на човешките ресурси;
–   анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
–   познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на
предприятието;
–   познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент
при вземане на решения и планиране;
–   познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции,
разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
–   характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли,
възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
–   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
–   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване,
снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
–   прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;

–   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска,
транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
–   изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество
на продукцията;
–   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
–   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
–   анализира и прогнозира дейността на предприятието;
–   разработва основната структура на бизнес план.
–   познава основната професионална терминология на чужд език;
–   осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на
професионалните си задължения;
–   ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си.