,

Професия “Икономист ” Специалност „Земеделско стопанство”

Трета степен на професионална квалификация.
В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения за особеностите и
организацията на земеделското стопанство, изготвянето и попълването на документи, свързани
със земеделската дейност и др.

Какво е мениджмънт в агробизнеса и организация на земеделското производство.
Обучаваният трябва да знае:
 Кой е обект и субект на управление в агробизнеса.
 Кои са основните управленски функции и управленски решения.
 Как се осъществяват управленските решения в земеделските стопанства.
 Кои са основните характеристики на производствената система.
 Кои са главните особености на земеделските стопанства.
 Външната и вътрешната бизнес среда на земеделската производствена система.
 Как се разпределят производствените фактори в земеделското стопанство.  Какви
видове отрасли има в земеделието.
 Как се определя производствената специализация в земеделието.
 Как се определя размерът на земеделското стопанство.
 Кои са основните подходи за формиране на бизнес стратегията.
 Какво представлява бизнес планът в земеделското стопанство.
 Какви са особеностите на бизнес проектите за различните типове земеделски
стопанства.
 Организационната структура на земеделското производство.
 Какви са особеностите на линейната, функционалната и организационната структура.
 Какво е жизнен цикъл на земеделското производство.
 Кои са основните етапи на жизнения цикъл на земеделското производство.
 Модел на земеделско стопанство и основни характеристики на принципния модел на
частно земеделско стопанство.
 Каква е същността и особеностите на земеделскияпроизводствен процес.
 Особеностите на трудовия процес в земеделието.
 Какво е оперативно управление на земеделското стопанство.
 Състоянието на поземлените ресурси.
 Земеустройствения проект на стопанството.
 Машинно- тракторния парк на стопанството.
ДА МОЖЕ:
 Да извършва успешна продажба и начини за стимулиране на търговците;
 Извършва анализ на земеделско стопанство от различен тип.
 Прави изводи на основата на тези анализи.

 Прилага различни методи и техники на организация и планиране на производствено
стопанска дейност на земеделското стопанство.
 Взема целенасочени управленски решения.
 Прогнозира бъдещата ситуация, на основата на извършените управленски анализи.
 Разработва бизнес план на земеделско стопанство.
 Осъществява бизнес комуникации на чужд език по проблемите на мениджмънта на
земеделското стопанство.